Polska

Chcesz złożyć PIT do urzędu skarbowego?

Pomożemy Ci w tym!

 

Każda osoba fizyczna, która osiąga dochód na terenie Polski, jest zobowiązana do rozliczenia się z polskim urzędem skarbowym. Jednakże wiele osób nie ma przychodów z Polski, a osiąga je jedynie za granicą – wtedy również w określonych przypadkach powinna się rozliczyć z polskim fiskusem. Termin rozliczenia upływa 30 kwietnia.

Korekty można składać do 5 lat wstecz, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty. W praktyce okres ten wynosi więc prawie 6 lat.

Nasza firma od lat specjalizuje się w sporządzaniu deklaracji PIT-36 z wyszczególnieniem przychodów z zagranicy, tzw. załącznik ZG dla osób fizycznych.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:

 • Wszystkie karty podatkowe potwierdzające Twoje dochody w Polsce, jak i za granicą ( w Polsce PIT-11, za granicą karty podatkowe: jaaropgaaf, lohnstuerbescheinigung, paski wypłat itp. ) oraz współmałżonki/a, jeżeli ma to być rozliczenie wspólne.

 • Kopię PIT-37 lub PIT-36 – dotyczy korekty PIT-u za dany rok podatkowy.

 

Wybór deklaracji podatkowej – różnica pomiędzy PIT-37 a PIT-36

Podatnicy często mają problem z wyborem właściwej deklaracji podatkowej. Zdarza się więc, że zamiast na PIT-36 składają swoje zeznanie na druku PIT-37, narażając się tym na negatywne konsekwencje, a już z pewnością na konieczność składania korekt.

Poniżej sytuacje, w których należy złożyć deklarację PIT-36, a w których PIT-37:

PIT-36 – składają osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą (ew. działy produkcji rolnej) lub uzyskały przychody: z zagranicy, z wynajmu mieszkania czy z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej.

PIT-37 – wypełniają pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci oraz renciści. Ten formularz jest także dla osób, które osiągnęły przychody z tytułu: wynagrodzeń ze stosunku służbowego, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów oraz praw autorskich i praw majątkowych.

 

Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu z polskim urzędem skarbowym?

Rozliczając podatek za rok 2017 musimy pamiętać o zmianach, jakie zaszły w obrębie ulg podatkowych. Najważniejsze z nich, to stopniowa likwidacja ulgi na Internet (przysługuje jedynie osobom, które skorzystały z niej po raz pierwszy rozliczając PITy za 2017 rok), likwidacja zwrotu VAT za materiały budowlane i zmiany w uldze na dzieci.

Poniżej przedstawiamy listę dostępnych obecnie ulg podatkowych:

 • Ulga na Internet – zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci (nie więcej niż 760 zł rocznie).

 • Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny.

 • Ulga z tytułu krwiodawstwa – odliczenie od dochodu kwoty darowizny.

 • Ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego – odliczenie kwoty darowizny.

 • Ulga rehabilitacyjna ( w tym ulga na leki ) – odliczenia od dochodów kosztów ponoszonych na rehabilitację. Przeznaczona również dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

 • Ulga na przewodnika – odliczenie 2280 zł z tytułu konieczności posiadania przewodnika.

 • Ulga na psa asystującego – podobnie jak w przypadku przewodnika, możemy odpisać 2280 zł.

 • Ulga rehabilitacyjna na samochód – zwrot 2280 zł w ramach kosztów poniesionych na samochód, związanych z osobą niepełnosprawną.

 • Ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie – zwrot do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne (w tym wiedzę, prawa autorskie itp.).

 • Ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – do 7,75% zapłaconych składek odliczana od podatku.

 • Ulga abolicyjna – dla podatników pracujących za granicą. Umożliwia zmniejszenie należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i zagranicą.

 • Ulga prorodzinna – umożliwia odpisanie od podatku 1112,04 rocznie na każde dziecko.

Większość ulg rozliczana jest od dochodu lub podatku. Odliczenia od przychodu są zdecydowanie rzadsze.

Wypełniając deklaracje podatkowe zawsze warto pamiętać, że dokonanie wszystkich tych odliczeń jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik spełni warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak dokumentacji potwierdzającej prawo do ulgi oraz brak dowodów pozwalających na uwzględnienie w zeznaniu darowizn, uniemożliwia dokonanie odliczenia. W przypadku korzystania z ulg i odliczeń do deklaracji, poza załącznikiem PIT/ZG, trzeba dołączyć także druk PIT/O.

Ponadto możliwe jest przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ustawy o podatku dochodowym nakładają na podatników obowiązek opodatkowania całości dochodów, w tym także tych uzyskanych za granicą. Problem pojawia się w momencie, gdy te same dochody są opodatkowywane także w kraju ich uzyskania.

W celu zapobiegnięcia negatywnym skutkom mogącym towarzyszyć rozliczaniu dochodów zagranicznych Polska podpisała szereg umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Istnieją dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

 • metodę wyłączenia z progresją,

 • metodę odliczenia proporcjonalnego.

 

Metoda wyłączenia z progresją

W przypadku uzyskania dochodów ze stosunku pracy w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania a z umowy tej wynika, że dochody tam uzyskane mogą być opodatkowane tylko w tym państwie to:

 • dochody takie są w Polsce zwolnione z podatku, jednak wykazuje się je w zeznaniu, celem obliczenia stopy procentowej, według której należy obliczyć kwotę podatku od dochodów uzyskanych w Polsce,

 • jeżeli w Polsce nie uzyskano dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, nie ma obowiązku rozliczania się z takiego dochodu w Polsce. Dochód taki będzie jednak podlegał wykazaniu w zeznaniu rocznym celem obliczenia stopy procentowej, jeżeli osoba która go uzyskała, będzie chciała rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Metodę tę stosuje się m.in. do dochodów uzyskanych w: Albanii, Austrii, Danii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Ukrainie, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Włoszech.

 

Metoda odliczenia proporcjonalnego

W przypadku uzyskania dochodów ze stosunku pracy w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania a z umowy tej wynika, że dochody tam uzyskane mogą być opodatkowane zarówno w tym państwie, jak i w Polsce, to:

 • dochody takie podlegają w Polsce rozliczeniu w każdym przypadku, niezależnie od tego czy w Polsce uzyskiwano dochody czy nie,

 • jeżeli uzyskano dochody w Polsce, to podatek oblicza się od łącznej kwoty dochodów uzyskanych w kraju i za granicą,

 • obliczony podatek należy pomniejszyć o kwotę podatku zapłaconego za granicą, jednak kwota odliczenia nie może być większa od podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą, tzn. kwota podatku zapłaconego za granicą nie może pomniejszać podatku obliczonego tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.

Metodę tę stosuje się m.in. do dochodów uzyskanych w: Belgii, Holandii, Macedonii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Tadżykistanie.

Dla każdego państwa, w którym uzyskano dochód, wypełnia się oddzielny PIT/ZG, a kwoty ze wszystkich załączników przenosi się łącznie na PIT-36.

Dokumenty do pobrania:

1. INSTRUKCJA

2. FORMULARZ

3. umowa podatek